Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska Notariusz


Budynek kancelarii

OPŁATY

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (TAKSA NOTARIALNA)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Usługi notarialne są opodatkowane podatnikiem od towarów i usług (VAT) wynoszącym obecnie 23%, w związku z czym do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT). Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne Notariuszowi. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez Notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Ten sam przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez Notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza Notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Podstawa prawna:


PODATKI

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz są płatnikami podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Notariusz, jako płatnik tych podatków, ma obowiązek obliczyć podatek należny od podatnika, pobrać należny podatek i wpłacić go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie

Podstawa prawna:


OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową, jeżeli w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej. Opłata ta jest pobierana od wnioskodawców, a w akcie notarialnym zaznacza się wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową Notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

Podstawa prawna:


W Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością. Udzielanie informacji i wyjaśnień przez notariusza jest bezpłatne. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia powiększanego o podatek od towarów i usług (VAT), podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną ich pobrania.

©2014 Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska        Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione        Toruń 87-100  Plac Teatralny 7         rejenttorun@gmail.com